Posts tagged قانون


از رسانه‌ها

سخنگوی شورای نگهبان:
نظر مراجع چهارگانه براي بررسي صلاحيت ها كافي نيست

روزنامه قانون: نجات‌ا… ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان صبح د‌‌‌‌‌يروز ۲۵ مهر د‌‌‌‌‌ر نشست خبری خود‌‌‌‌‌ با خبرنگاران، با ابراز امید‌‌‌‌‌واری نسبت به پاک شد‌‌‌‌‌ن سرزمین …

Read more 0 Comments
Share