Posts in category کمیسیون آیین نامه

مطابق اصل يك‏صدوهشتم قانون اساسى هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان بر عهده نمایندگان این مجلس است. لذا به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يك‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل مى‏شود كه وظيفه آن، بررسى قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلى اين مجلس است. اعضای این کمیسیون علاوه بر اصلاح آیین نامه وظیفه تفسیر قوانین مربوطه را نیز برعهده دارد.


Share