تمام پست ها کمیسیون تحقیق

اصل یكصدویازده قانون اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى را پيش ‏بينى کرده است:
1. ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
3. كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز؛
تشخیص هریک از موارد سه گانه فوق برعهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است. به همین منظور کمیسیونی با حضور يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علی البدل تشکیل شده است. بستگانِ نزديك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت ‏رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك‏ صدويازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى ‏گيرى انجام مى‏گيرد.


Share