درصحن- شوراها: اعضای شورای تهران با پیشنهاد دوفوریتی شهرداری تهران مبنی بر افزایش پاداش خوش حسابی از ۲۳ به ۳۵ درصد مخالفت کرد. توقف تراکم فروشی و کاهش درآمدهای شهرداری دلیل اصلی مخالفت اعضای شورا با این پیشنهاد بود. اعضای شورا بر برخورد با متخلفان به جای اعطای پاداش خوش حسابی تاکید کردند.

بر اساس این لایحه، صاحبان واحدهای تجاری و اداری که بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط اقدام به تثبیت واحدهای اداری و تجاری می‌کنند در صورتی که نسبت به پرداخت بدهی خود تا پایان دیماه به صورت صرفا نقدی به حساب خزانه شهرداری تهران مبادرت کنند نسبت به وجه واریزی این دوره مشمول 35 درصد پاداش و جایزه خوش حسابی می‌شوند و این جایزه نسبت به وجوه واریزی طی  دوره زمانی ابتدایی بهمن ماه 96 تا پایان فرودرین 97 معادل 30 درصد محاسبه و اعمال می‌شود.

مخالفان با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری به دلیل توقف فروش تراکم، معتقد بودند که باید تشویق ۲۳ درصدی خوش حسابی را برای متخلفان و بدحسابان کاهش داد نه اینکه به آنها تشویقی بیشتر برای تسویه بدهی داد.

محمود میرلوحی از مخالفان این لایحه معتقد بود: شهرداری مشکل جدی دارد فروش املاک تمام شده است و فروش تراکم منتفی است و منبعی وجود ندارد.

او با اشاره به جدولی که شامل موارد تخفیف می‌شود گفت: در این جدول بحث تراکم، تغییر کاربری و جرائم ماده 100 وجود دارد این جدول باید ملغی شود مورد داریم که اعلام کرده، 20 هزار متر تخلف داشته‌اند به نظر من با این مصوبه راه را برای تخلف باز می‌کنیم.

او ادامه داد: مردم تهران باید برای حفظ شهر و زیبایی‌های آن هزینه کنند، همان طور که آقای نجفی دیروز در نشست خود اعلام کردند مردم طبقه ثروتمند باید در حفظ شهر شریک شوند دیگر نمی‌توانیم دیوارهای شهر را جابجا کنیم.

این عضو شورای شهر در ادامه پیشنهاد داد به نظر من باید به جای رویکرد تشویقی رویکرد تنبیهی داشته باشیم و اگر متخلفان در مدت معین پول‌ها را واریز نکردند درصد تخفیف به جای افزایش ، کاهش یابد.

تنها ۸ عضو از ۲۱ عضو شورای تهران با این لایحه موافقت کردند. بنابراین این طرح رد و از دستور جلسه خارج شد.