درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خوزستان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۵ درصد است. استان خوزستان با ۷۶ شهر، جمعا ۴۲۲ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۹۹ کرسی آن به مردان و تنها ۲۳ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان و بزرگترین شهر استان حتی یک کرسی از ۱۳ کرسی اش را به زنان اختصاص نداده است و تنها در میان اعضای علی البدل یک عضو زن دارد. مردم دو شهر بزرگ آبادان و دزفول نیز هیچ کدام نماینده زنی در شورای شهر ندارند و شورای آنها کاملا مردانه شکل یافته است.

در میان ۱۳ شهر نسبتا بزرگ این استان، شهرهای سوسنگرد، کوت عبدالله، شوش و اندیمشک ۲ کرسی از ۷ کرسی آنها به زنان تعلق گرفته و دو شهر بندرماهشهر و رامهرمز نیز یک کرسی را به زنان اختصاص داده اند.

اما در میان شهرهای کوچک این استان، مردم شهرهای مینوشهر و شمس آباد دو کرسی از پنج کرسی شورا را به زنان اختصاص داده اند تا از این منظر در ردیف شهرهایی قرار گیرند که به زنان توجه ویژه داشته اند. مردم نه شهر کوچک دیگر این استان نیز هر کدام یک کرسی از پنج کرسی شورای شهرشان را به زنان اختصاص داده اند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز ۱۴ زن حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خوزستان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1اهواز13130علی البدل: مریم ابریشم کار
2آبادان990علی البدل: زینب حیاوی
3دزفول990-
4ایذه770-
5شوشتر770علی البدل: فاطمه پیروندی
6سوسنگرد752مریم الهایی سحر
لیلا سیاحی
7کوت عبدالله752زهرا حزباوی
لفته حزباوی
8شوش752فتانه رستمی معتمد سوگندی
حکیمه موسوی
9مسجد سلیمان770-
10رامهرمز761مریم سرکهکی
11بندر ماهشهر761شهناز حیدری
12بندر امام خمینی770-
13خرمشهر770-
14امیدیه770-
15بهبهان770علی البدل: منیژه طیبی
16اندیمشک752فرنگیس قلاوند
پریسا جم
17اروندکنار550-
18هفتگل550علی البدل: معصومه طاهری
19لالی550-
20جایزان550-
21گلگیر550علی البدل: مریم حاتمی و خدیجه اسکندری
22دارخوین541مژگان رجبی
23شادگان550-
24خنقره550-
25چمران550-
26مینوشهر532مینا سیاحی فر
فرزانه زایدزاده
27چوینده550-
28چفامیش541آمنه زلفی
29سرداران550-
30صالح شهر541زهرا پارسی زاده
31زهره550-
32باغ ملک550-
33قلعه خواجه550-
34آبژدان550-
35سیاه منصور541فرشته بیت سیاحی
36حمزه550-
37الوان550-
38جنت مکان541پروانه موسی زاده
39آغاجری550-
40حسینیه550علی البدل: لیلا سام پور
41تشان550-
42شمس آباد532مینا اسکندری
پروین امید قلعه سیدی
43صفی آباد550علی البدل: فرنگ حسین پور نجف آبادی
44هندیجان550علی البدل: معصومه عبادی
45الهایی550-
46ویس550-
47میانرود550-
48آزادی550-
49دهدز550-
50سردشت550-
51حر550-
52ملاثانی550-
53سالند550-
54ترکالکی550-
55رامشیر550-
56میداود550-
57فتح المبین550-
58حمیدیه541نصره سواری
59سماله550-
60بیدروبه541زینب بیدروبه
علی البدل: فاطمه بهاروند و مهتاب نجف وند
61شیبان550-
62هویزه550-
63ابوحمینطه550-
64شرافت550-
65کوت سیدنعیم550-
66بستان550-
67مشراگه550علی البدل: ناهید حمیدی
68صیدون550-
69شهرامام550-
70مشاوور550-
71قلعه تل550-
72گوریه541سمیه دلفیه
علی البدل: لفطه کرملاچعب
73گتوند541مریم فتاحی
74چم گلک550علی البدل: زینب دهقانی
75رفیع550-
76منصوریه550-