درصحن: گزارشگر در صحن، رویدادها و وقایع یک هفته مجلس را روایت می کند. مهمترین اخبار از مصوبات، نطق ها، تذکرات و تلاش های نمایندگان طی یک هفته موضوع گزارش پادکست یک هفته ای ماست که می شنوید. تصویب قانون تمدید صلاحیت نمایندگان مجلس برای ادوار بعد، تصویب کلیات قانون استانی شدن انتخابات، پیشنهاد فراکسیون زنان برای اختصاص یک کرسی به زنان در هر استان و … مهمترین موضوعات این هفته بوده است