روزنامه اعتماد: روز گذشته رسيدگي به جزييات لايحه بودجه سال ١٣٩٦ كل‌كشور در مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كرد. در جلسه علني صبح روز شنبه، جريان رسيدگي نمايندگان به بند (ب) تبصره ١١ ماده واحده اين لايحه رسيد؛ ‌بندي كه مجلس را وارد حوزه خدمت سربازي و جريمه مشمولان غايب رساند.
نمايندگان مجلس با تصويب بندي از لايحه بودجه ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه را تعيين كردند. بر اساس اين بند به دولت اجازه داده شد كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند. غايبان با استفاده از اين قانون مصوب مجلس مي‌توانند به‌صورت نقد و اقساطي سال‌هاي نبود خود را جبران كنند و به اصطلاح مرسوم در ميان مردم سربازي خود را بخرند. در جلسه روز گذشته و در جريان رسيدگي به بند (ب) تبصره ١١ نمايندگان ميزان تخفيف‌هايي كه شامل حال برخي از مشمولان غايب مي‌شود را نيز به تصويب رساندند. بر همين اساس مصوب شد براي مشمولان متاهل، پنج‌درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد از مجموع مبلغ جريمه كسر ‌شود. اين بند از لايحه بودجه با ۱۴۶ راي موافق، ‌۲۴ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
كميسيون تلفيق در جزو الحاقي مقرر كرده بودند فرزندان ايثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون خدمت وظيفه عمومي مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر ايثارگر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (٥٠%) تخفيف شوند. علي مطهري نايب‌رييس مجلس كه رياست جلسه روز گذشته را بر عهده داشت، معتقد بود كه اين بند با اصول متعددي از قانون برنامه بودجه در تناقض است. به دليل يكسان نبودن نظرات در اين خصوص اين جزء الحاقي با راي نمايندگان جهت اصلاح به كميسيون تلفيق ارسال شد. همچنين بر اساس جزء الحاقي ۴ مقرر شد، مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد (٥٠%) تخفيف بهره‌مند شوند. در نقطه مقابل برخي از مشمولان غايب هم بايد مبلغ بيشتري به عنوان جريمه بپردازند. بر اساس مصوبات ديروز مجلس به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ١٠ ‌درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه مي‌شود، بر مبناي اين قانون، مدت غيبت بيش از شش‌ماه هم در تقويم پرداخت جرايم معادل يك‌سال به شمار مي‌رود.
نيمه بهمن‌ماه بود كه جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي آخرين مهلت نام‌نويسي در طرح پرداخت جريمه غيبت سربازي را پايان اسفندماه اعلام كرد و گفت: «مشمولان اين طرح براي ثبت‌نام اقدام كنند چرا كه ممكن است اجراي اين طرح سال آينده تمديد نشود.» با تصويب ديروز نمايندگان اما اين قانون در سال ٩٦ هم تمديد شد. در سال ٩٥ سه دور ثبت‌نام از مشمولان غايب برگزار شد و طبق آخرين آمار از ابتداي سال تا نيمه بهمن‌ماه ١٦٩ هزار نفر در اين طرح ثبت‌نام كردند. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۹۶ مجلس نيز چندي پيش از مصوبه اين كميسيون مبني بر تقويت بنيه دفاعي كشور از منابع حاصل از خريد خدمت سربازي خبر داده بود. به گفته محمدمهدي مفتح «اين درآمد تا سقف ١٥ هزار ميليارد ريال به صورت مساوي به رديف‌هاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح طبق نظر سازمان برنامه و بودجه تخصيص پيدا مي‌كند.» نرخ‌هاي اعلام شده نسبت به دو سال گذشته تغييري نداشته‌اند.