درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مبارزه با پولشویی، مشخص کردند پولشویی چیست و مصادیق آن چه می تواند باشد. این لایحه به تقاضای دولت و برای جلب حمایت های بین المللی در صحن مجلس در حال بررسی است تا ثابت شود دولت ایران نه تنها از پولشویی حمایت نمی کند بلکه برای مبارزه با آن مجهز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پولشویی عبارت است از معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 ۱۳۴ نماینده از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب این لایحه رای مثبت دادند. هنوز روشن نیست شورای نگهبان چه واکنشی به این مصوبه خواهد داشت.