درصحن: قدسیه سرخه ای همسر مرحوم آیت الله مهدوی کنی رییس سابق مجلس خبرگان در آستانه سالگرد درگذشت وی از ازدواج اش در یازده سالگی خبر داده و گفته: 
دیدم دارند لباسم را عوض و بدل می‌کنند و پرسیدم: «موضوع از چه قرار است؟» جواب دادند: «می‌خواهیم شما را نامزد کنیم!» خیلی از این بابت ناراحت شدم و بسیار گریه کردم و گفتم: «نه ایشان را می‌خواهم و نه الان ازدواج می‌کنم!» در عقدکنان هم تا زمانی که به آرایشگاه رفتم و لباس پوشیدم و مرا برای مجلس عقدکنان آماده  ‌کردند، ناراحت بودم و گریه می‌کردم.البته خیلی کوچک بودم. یازده سال و چند ماه، خیلی سن کمی بود.