Posts tagged حقوق شهروندی


یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۴)
نارسایی‌های فرهنگی و آموزشی، نشانه غفلت شوراها

درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: یکی از وظایف شوراها بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های فرهنگی و آموزشی است. شوراها به‌واسطه‌ی اطلاع از متن کمبودها و …

Read more 0 Comments
یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۳)
شهروندان مطالبه‌گر-نهادهای مدنی و حمایت شوراها

درصحن- شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها می‌توانند در حمایت از کنش نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد) و همراهی با خواسته‌های مدنی و مطالبات صنفی شهروندان …

Read more 0 Comments
یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۱)
بهبود حقوق بشر و تلاش برای توقف نقض آن

درصحن-شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها تبلور مشارکت شهروندان در اداره امور خود و نهادی شبه‌حکومتی هستند؛ نهادی که میانه‌ی خواسته‌های جامعه و اقدام نهادهای حکومتی ایستاده است. …

Read more 0 Comments
Share