درصحن: مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور از تنظیم و تقدیم دو لایحه در رابطه با منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و ارائه آن به مجلس خبر داده و می‌گوید قرار است دولت برای  موضوعات موجود در منشور لوایح جداگانه‌ای تقدیم مجلس کند. به گفته انصاری نظارت بر اجرای این منشور برعهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده شده است و وزرا و عالیترین مسئول هر دستگاه موظف است در زیرمجموعه خودش نظارت بکند.
منشور حقوق شهروندی که پیش نویس آن در اولین ماه‌های عمر دولت روحانی تهیه شده بود در حالی بعد از ۴ سال و دقیقا چند ماه مانده به انتخابات مجددا در دستور کار دولت قرار گرفته که کماکان ایرادات حقوقی و اجرایی بسیاری به این منشور از سوی فعالین حقوق بشر وارد است. از سوی دیگر مسیری که برای تصویب این منشور در پی گرفته شده و گذراندن آن از کانال مجلس و شورای نگهبان خود یکی از چالش‌های پیش روی دولت خواهد بود و مشخص نیست آنچه در نهایت از حقوق شهروندی نصیب شهروندان خواهد شد، تا حد کارآمد و مفید خواهد بود.