شهر من شورای من: امروزه یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، حق اطلاع یافتن شهروندان از تصمیم های شورای شهر است.  شوراهای شهر و شهرداری ها بویژه در هر محله خاص موظف هستند که تصمیمات خود را پس از تصویب به نحو مناسب اطلاع رسانی کنند و به اطلاع ساکنان شهر یا منطقه خاص  شهر که شورای شهر در آن فعال است برسانند. این اطلاع رسانی هم به صورت قرار گرفتن متن مصوبات در وب سایت و فضای مجازی وابسته به شورای شهر و هم به صورت استفاده از نشریات  مکتوب خاص شهرداری هر منطقه صورت می گیرد. شورای شهر یا شهرداری  منطقه ای که شما در آن سکونت دارید تا چه حد و به چه شیوه هایی  تصمیمات خود را به اطلاع شما می رساند؟ آیا شما از تصمیمات شورای شهر خود به طور مناسب و در زمان لازم مطلع می شوید؟