درصحن- شوراها: منتخبان شورای پنجم تهران، با انتخاب محسن هاشمی نفر اول شورای تهران به ریاست شورای شهر، تکلیف جانشین مهدی چمران را مشخص کردند. منتخبان شورای پنجم پیش از این با انتخاب محمد علی نجفی تکلیف شهرداری را نیز مشخص کرده بودند.

پیش از این از محسن هاشمی، احمد مسجد جامعی، ابراهیم امینی، مرتضی الویری و حسن رسولی بعنوان پنج گزینه ریاست شورای پنجم یاد می شد. در جلسه غیررسمی امروز (شنبه) منتخبان تهران، علاوه بر محسن هاشمی از امینی و الویری بعنوان دو کاندیدای دیگر نام برده شد ولی هر دو آنها برای حفظ انسجام شورا، از رقابت با محسن هاشمی انصراف دادند تا هاشمی بدون رقیب بر کرسی ریاست شورا تکیه زند.

براساس انتخابات انجام شده، ابراهیم امینی به نایب رئیسی و بهاره آروین و زهرا نژاد بهرام بعنوان منشی های هیات رئیسه برگزیده شده اند.

اول شهریور اولین جلسه رسمی شورای پنجم آغاز به کار خواهد کرد و در این روز به طور رسمی هیات رئیسه شورا و شهردار انتخاب می شوند هر چند نتیجه این انتخابات از قبل مشخص شده است. به گفته مرتضی الویری تا صدور حکم رسمی شهردار تهران از سوی وزارت کشور، شهرداری تهران با سرپرست اداره خواهد شد از این رو روز اول سی مرداد را باید روز پایان کار محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران دانست. در این روز اعضای شورای چهارم نیز رسما با شورا خداحافظی می کنند.

بررسی گزینه های شهرداری در دیگر شهرهای ایران نیز در دست اقدام است و طی هفته جاری شهرداران دیگر شهرها و هیات رئیسه دیگر شوراها نیز تعیین خواهند شد.