درصحن- شوراها: ضرب و شتم دستفروشان که به رویه شهرداری های کل کشور برای مقابله با سد معبر تبدیل شده، این بار حادثه آفرید. در این حادثه یک دستفروش که به فروش هندوانه مشغول بود کشته شد. ۵ مامور شهرداری به اتهام قتل به دادگاه فراخوانده شده اند اما آنها مدعی هستند که این دستفروش به علت برخورد فیزیکی نمرده بلکه در حال بحث و جدل دچار ایست قلبی شده است.

در پی این رویداد، که روز شنبه ۲۱ مردادماه در قم رخ داد، جمعی از دستفروشان قم با تجمع در برابر ساختمان شهرداری قم خواستار پاسخگویی شهرداری در خصوص علت مرگ همکار خود شده اند. تجمع کنندگان بیکاری را عامل روی آوردن آنها به شغل دست فروشی عنوان کرده اند.

پزشکی قانونی قم هنوز دلایل قطعی مرگ این دستفروش را اعلام نکرده است. ماموران شهرداری قم در رابطه با مرگ این میوه‌فروش هر نوع درگیری بین ماموران سد معبر و فرد متوفی را تکذیب کردند و گفتند فقط به میوه فروش خاطی اخطار دادیم.

پیش از این برخورد شهرداری با دست فروشان و ضرب و شتم آنها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی وسیع داشت ولی کماکان شهرداری طبق قانون خود را مسوول رفع سد معبر می داند. به اعتقاد مدیران شهرداری، دست فروشی مصداق سد معبر و مسوول رفع سد معبر شهرداری است.