شهر من شورای من: مهمانی‌های خانوادگی یا دوستانه از ویژگی‌های عادی زندگی روزمره مردم بسیاری از شهرهای دنیا است. در اروپا این مهمانی‌ها عموما در دو روز تعطیل آخر هفته برگزار می‌شوند. عصر جمعه یا عصر شنبه که زمان معمول این مهمانی‌ها است، با رعایت نوعی از عرف و قانون همراه است. در حالی که سر و صدای ناشی از برگزاری این مهمانی ها در عصر جمعه و شنبه برای اغلب شهروندان عادی است، اما در ساعتهاى پایانی شب محدودیت زمانی بر برگزاری این مهمانی ها تحمیل می شود. بنابر قوانین هر شهر خاص به طور مثال ادامه این مهمانی ها از ساعت 10 یا 11 شب به نحوی که سر و صدای ناشی از آن مانع استراحت سایر ساکنان خیابان یا محله شود ممنوع است. نظارت بر این عرف اگر چه در اغلب موارد برعهده خود شهروندان است اما در صورت لزوم با دخالت پلیس شهری همراه است که در اکثر موارد زیر نظر شورای شهر فعالیت می کنند. در واقع پلیس نظارت می کند که شهروندان در برگزاری این پارتی ها آزاد باشند و در مقابل به آزادی و حقوق سایر شهروندان آسیب نرسانند. پلیس منطقه ای که شما در آن ساکن هستید در مورد برگزاری مهمانی های خانوادگی یا دوستانه چگونه با شهروندان برخورد می کند؟