شهر من شورای من: شوراهای شهر برخی شهرهای توسعه یافته اروپایی بر آموزش زبان مادری کودکان مهاجر تاکید می‌کنند. هنگامی که کودکان مهاجر برای ثبت نام به مدارس برخی کشورهای اروپایی مراجعه می‌کنند به مادرآن آنها یادآوری می‌شود که زمان ثابتی در هفته برای آموزش زبان مادری کودک باید درنظر گرفته شود. آموزش زبان مادری در کنار آموزش زبان کشور میزبان از جمله تاکیدات همزمان در آموزش زبان به کودکان در مدارس است. جلوگیری از فراموشی زبان مادری مهمترین دلیل این تاکید است. آیا شورای شهر شما نیز بر اهمیت آموزش زبان مادری تاکید مى کند؟ از نمایندگان و کاندیداهای شورا بخواهید توجه بیشتری به ترویج و حفظ زبان مادری نشان دهند.