درصحن: جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رهبر ایران، نسبت به ضرورت انتقال پایتخت از تهران، گواهی داده اند. در این نامه که به امضای ۷۳ نماینده مجلس رسیده، امضاکنندگان با اشاره به حادثه پلاسکو، ادعا کرده اند که این حادثه نشان داد که تهران آسیب پذیر است و هر حادثه ای در آن می تواند کل کشور را تحت تاثیر قرار دهد. امضاء کنندگان نگفته اند کدام شهر ایران آسیب پذیر نیست و مناسب تبدیل آن به پایتخت است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد با بیان اینکه در نامه تعدادی از نمایندگان به مقام معظم رهبری  خطراتی که در آینده تهران را تهدید می‌کند ذکر شده است، تصریح کرد: مسایل زیست محیطی و موضوعات عمرانی، ازدیاد و تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران و خطراتی که برای کشور ایجاد می‌کند از دیگر مسایلی است که در نامه مذکور آمده است.

وی با بیان اینکه  باید همه دست به دست هم داده تا برای آینده تهران چاره اندیشی شود، یادآور شد: در مجلس نهم قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از سوی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن باید شورای عالی جهت اجرای آن تشکیل شود اما تا به امروز رییس جمهور اهتمام لازم را برای اجرای این قانون نداشته است.