دانلود کتابچه «مساله اقلیت»؛ اقلیت‌ها، جامعه مدنی و شوراها

درصحن:‌ آنچه پیش روی‌ شماست دومین‌ کتاب‌چه آموزشی درصحن است که با عنوان «مساله اقلیت» سعی‌ دارد به چالش‌های «اقلیت بودن» در یک جامعه پرداخته و راه‌کارهایی برای رفع تبعیض از اقلیت‌ها ارائه دهد.

توجه به اقلیت‌های اجتماعی در سالیان اخیر رو بــه افزایش بوده است. این کتاب‌چه نیز با در نظر گرفتن این توجه روزافزون به طرح مساله‌ی اقلیت‌ها می‌پردازد. ابتدا مفهوم اقلیت بودن با تاکید بر دو عنصر «تمایز» و «تبعیض» شکافته می‌شود. سپس با تفاوت گذاشتن میان «وجود» و «احساس» تمایز و تبعیض، به سراغ انواع اقلیت‌ها (قومی، دینی، مذهبی، جنسی، زبانی و مانند آن) می‌رویم و از دفاع از اقلیت‌ها حرف خواهیم زد. در موضوع دفاع از اقلیت‌ها بر دفاع حقوقی تاکید می‌کنیم، مبانی آن را روشن می‌کنیم، رویکردهای کلی در این زمینه را به بحث می‌گذاریم و در نهایت بر عنصری مرکــزی یعنی ایجاد حساسیت نسبت به موضوع اقلیت‌ها دست می‌گذاریم. اما این نوع حساسیت زایی و دفاع عمدتا مربوط است به اکثریت. بنابراین در ادامه به کارهایی که خود اقلیت می‌تواند برای رفع تبعیض‌های اجتماعی انجام دهد می‌پردازیم. در این باره به نیاز به تغییر موازنه‌ی قوا اشاره می‌کنیم و توضیح می‌دهیـم که یکی از رویکردهای مهم در این زمینه یارگیری اجتماعی است که به معنا و شیوه‌هایش اشاره خواهد شد. اما اقلیت برای آن که از این یارگیری استفاده کند باید بتواند صدای خواسته‌هایش را به گوش تصمیم‌گیران عمومی برساند و نظارت کند تــا این خواسته‌ها به سرانجام برسد. از اینرو در انتها به راه‌های بلند کردن صدای خواسته‌های اقلیت اشاره می‌کنیم، و مبنای حقوقی نظارت و پاسخ‌گویی نهادهای عمومی و شیوه‌های آن را از نظر می‌گذرانیم.

اگر به مطالعه کتاب‌چه های آموزشی درصحن علاقه دارید می‌توانید دیگر کتاب‌چه‌های درصحن را اینجا بخوانید

دانلود کتابچه «مساله اقلیت»؛ اقلیت‌ها، جامعه مدنی و شوراها