درصحن- شوراها: انتخابات پنجمین دوره شوراها در راه است. جامعه مدنی ایران با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در این انتخابات، می‌تواند نقش قابل توجهی ایفا کند. شوراها می‌توانند محملی باشند برای توانمندسازی جامعه مدنی و از سویی دیگر نهادهای مدنی توانمند، می‌توانند بستر ساز انتخاباتی دموکراتیک و پیدایش شوراهایی شایسته و عاری از فساد و تخلف باشد.

در این انیمیشن با شما از توانمند سازی جامعه مدنی، سازمان دادن به مطالبات و تنظیم خواسته‌ و نظارت و پیگری و  نقش جامعه مدنی در جلوگیری از فساد سخن خواهیم گفت.

چنانچه به مایل به فراگیری بیشتر درباره توانمندسازی جامعه مدنی هستید می‌تواند کتابچه توانمندسازی جامعه مدنی، از انتشارات درصحن را از اینجا دانلود کرده و مطالعه کنید.