درصحن: شورای نگهبان لایحه برنامه ششم توسعه را به دلیل ورود مجلس به حیطه اختیارات رهبری و تخطی از سیاست های کلان که به امضای رهبر ایران رسیده است، مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس برگرداند. شورای نگهبان ۶ بند این لایحه را به دلیل ورود به حیطه اختیارات رهبری و شش بند دیگر را به دلیل تخطی از سیاست های کلان، مغایر شرع دانسته و در دو مورد مصوبه مجلس را خلاف تفسیر خود (شورای نگهبان) از قوانین و خلاف اختیارات این شورا دانسته است. جمعا شورای نگهبان ۳۸ ایراد به مصوبه مجلس وارد کرده است.
لایحه برنامه ششم توسعه، سه هفته پیش در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، این شورا پس از بررسی لایحه، ۳۸ بند آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده است.
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، موظف است موارد ارجاعی از شورای نگهبان را بررسی و گزارش نهایی خود را برای تصویب مجدد به صحن مجلس ارجاع دهد. مجلس تا پایان لایحه بودجه سال ۹۶ و لایحه برنامه ششم توسعه نمی تواند به طرح یا لوایح دیگر ورود کند.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را در این لینک می توانید ببینید.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951120001440