شهرمن-شورای من: آیا می دانید که شوراها می‌بایست درصدد رفع احساس تبعیض از تک تک شهروندان در محیط شهری گام بردارند؟ شورای شهر تورنتو به تازگی نشستی با نمایندگان جامعه همجنسگرایان در این شهر داشته است. اعضای شورا دریافته اند که بسیاری از همجنسگرایان در تورنتو از بیم مورد تبعیض قرار گرفتن، هویت جنسی خود را علنی نمی کنند. شورای شهر در تلاش است که این فضا را در شهر از میان ببرد و بدین منظور می خواهد از نهاد و شخصیت های فعال در زمینه حقوق همجنسگرایان کمک بگیرد. شورای شهر تورنتو مایل است حقوق افراد با گرایش های گوناگون در شهر مورد احترام واقع شود و بدین منظور درصد است یک پروژه دراز مدت را برنامه ریزی کند. در شهر شما چطور؟ آیا تا به حال با این موارد تبعیض برخورد کرده‌اید؟ آیا رفع این فضاهای تبعیض آمیز را از اعضای شورای شهر خود مطالبه کرده‌اید؟ اقدام کنید…