شهرمن شورای من: نواح مک کورت، نامزد شورای شهر واکانیا در مینیاپُلیس است. یکی از وعده های انتخاباتی او این بوده که می خواهد در شهرفضای دوستانه تری برای کم توانان پدید آورد. نواح خود یک نامزد غیرمعمول برای شورای شهر به حساب می آید؛ او که از مشکلات جسمی و روحی رنج می برده تا کمی پیش از کمک پدرش به عنوان قیم بهره می برده است. او 22 ساله و سیاه پوست است. بسیاری به خاطر کم توانی او مخالف نامزد شدنش برای عضویت در شورای شهر هستند ولی هواداران او می گوید مک کورت، دارای دانش و اشتیاق بسیار برای انجام این وظیفه است. در دنیای امروز  این ایده که معلولان یا افراد کم‌توان نمی‌توانند نقشی در مدیریت شهری ایفا کنند بارها و بارها توسط مردم به چالش کشیده شده است، اگر در میان نامزدهای انتخابات شورای شهرتان فردی با این مشخصات دیدید، توانایی‌های مدیریتی و دانش او را بسنجید نه قابلیت‌های فیزیکی او را.