درصحن: ناصر امانی معاون شهردار تهران می‌گوید: طبق قانون، شهرداری به هیچ عنوان برای آنکه مجتمعی مانند پلاسکو را به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی پلمپ کرده و ببندد، اختیاری نداشته است. این در حالی است که طبق قانون حفظ ایمنی شهروندان در شهر‌ها در برابر خطر و مزاحمت بناها بر عهده شهرداری هاست.

امانی معتقد است «تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری ها در خصوص حفظ ایمنی شهروندان در فضاهای عمومی شهر است و در آنجا نیز رفع خطر از بناها که ایجاد خطر و یا مزاحمت برای مردم در فضاهای عمومی شهر را می نماید مدنظر قانونگذار بوده است.» با این اوصاف و پس از گذشت یک هفته از فاجعه پلاسکو شهرداری قصد پذیرش کوچکترین مسئولیتی در قبال ساختمان پلاسکو ندارد.