درصحن: سخنگوی شورای شهر کرمانشاه از تبرئه تمامی اعضای این شورا از اتهامات مالی و فساد در شورا خبر داده و می‌گوید: دوسال است که مظلومانه برای شورای شهر در دادگاه پرونده تشکیل داده اند که اعضای شورا شهر از همه آن اتهامات تبرئه شدند. به گفته زین العابدین  اتهامات مطرح شده در خصوص دو شغله بودن برخی اعضای شورا و گرفتن وام بود که این پرونده  بدون پرداخت حتی یک ریال جریمه در دادگاه مختومه و بسته شد.
پیش‌تر برخی رسانه‌ها از صدور احکام بدوی  سنگین برای تمام اعضای شورای شهر کرمانشاه همجون یک دوره انفصال از خدمت، حبس و پرداخت جریمه 400 میلیونی خبر داده بودند. زین العابدین  سخنگوی شورای شهر کرمانشاه می‌گوید زمانی که اتهامات مطرح شد در همه رسانه ها انعکاس داده شد، اما زمانی که حکم تبرئه اعضای شورای شهر را صادر کردند، رسانه ها کمتر به آن پرداختند.