درصحن: ۴-  آیا می‌دانید در هر شهر یا روستایی که دوست داشتید نمی‌توانید رای بدهید؟

در انتخابات شوراها، در شهر یا روستایی می‌توانید رای دهید که حداقل یک سال قبل از روز رای‌گیری در آنجا زندگی کرده باشید، مگر این که در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت را ی دهید. در شهرهای بزرگ این محدودیت وجود ندارد و بدون قید یک سال سکونت می‌توانید رای دهید. در ضمن اگر خانواده شما در شهری کوچک یا روستا زندگی می‌کنند ولی محل کار شما شهر دیگری است، می‌توانید در محل سکونت خانواده‌تان رای دهید.
0004-do-you-konw