درصحن: جلسات علنی مجلس در روزهای سه شنبه لغو شد تا نمایندگان تنها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه در صحن گردهم آیند. این تصمیم توسط هیات رئیسه و برای افزایش جلسات کمیسیون های تخصصی اتخاذ شده است. نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفته تعداد ۱۵۰ طرح و لایحه در دستور کار کمیسیون هاست لذا به مدت دو ماه جلسات روزهای سه شنبه مجلس را کنسل کردیم تا نمایندگان صبح و عصر روزهای سه شنبه در جلسات کمیسیونها شرکت و این طرح ها و لوایح را تعیین تکلیف کنند.
با تصمیم جدید هیات رئیسه نمایندگان مجلس صبح روزهای یک شنبه و چهار شنبه به مدت هشت ساعت در صحن جلسه خواهند داشت و عصر روزهای یکشنبه به مدت دو ساعت و روزهای دوشنبه و سه شنبه صبح و عصر به مدت ۶ ساعت در کمیسیون های تخصصی جلسه کاری خواهند داشت. مابقی ساعات نمایندگان در طول هفته به دیدار با موکلان و شرکت در جلسات خارج از مجلس سپری خواهد شد. بسیاری از نمایندگان در شوراهای عالی و شوراهای استانی بعنوان عضو ناظر حضور دارند. سرکشی به حوزه های انتخابیه نیز دیگر وظیفه نمایندگان مجلس است.