درصحن: در پی تایید روز انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور زمانبندی انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال آینده را اعلام کرد. براساس اعلام وزارت کشور سه انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوازدهم، انتخابات شوراهای شهر و روستا، دوره پنجم و اولین میان دوره ای مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری طی ادوار گذشته در خرداد ماه برگزار می شد اما امسال این انتخابات در ماه اردیبهشت برگزار می شود.
زمانبندی انتخابات به این شرح است:
۱- ثبت نام کاندیداهای اولین میان دوره ای انتخابات مجلس دهم:  ۱۴-۸ اسفند ۹۵
۲- ثبت نام کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شوراها: ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۶ فروردین ۹۶
۳- ثبت نام کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: ۲۶-۲۲ فروردین ۹۶
۴- تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: ۲۷-۸ اردیبهشت ۹۶
۵- تبلیغات انتخابات مجلس و شوراها: ۲۷-۲۱ اردیبهشت ۹۶
۶- روز انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶
گفتنی است انتخابات میاندوره ای مجلس دهم در حوزه هایی برگزار می شود که انتخابات آن ابطال شده یا نماینده آن فوت کرده است.