درصحن: رقابت ۱۳۶ کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات برای ورود به مجلس دهم در ۵۵ حوزه انتخابیه از ساعاتی دیگر آغاز می شود. مرحله دوم انتخابات مجلس دهم روز ۱۰ اردیبهشت برگزار می شود تا تکلیف ۶۸ کرسی این مجلس مشخص شود. طبق قانون در مرحله دوم کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که در مرحله اول در همان حوزه رای داده باشند یا در مرحله اول در هیچ حوزه ای شرکت نکرده باشند. کاندیداها از ساعت ۱۲ امشب به مدت یک هفته فرصت تبلیغات دارند.