درصحن: مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ رای به پرداخت یارانه به خانواده های پرجمعیت با هر میزان درآمد داد تا نشان دهد سیاست ازدیاد جمعیت در ایران کماکان با جدیت دنبال میشود. در روزهایی که اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی بالاگرفته است مجلس مصوب کرد که خانوادههایی که بالای پنج فرزند دارند با هر میزان درآمد از دریافت یارانه برخوردارند. پیش از این مجلس دولت را به حذف یارانه سه دهک پردرآمد مکلف کرده بود. تصمیمی که دولت با آن مخالف است و می گوید حقوق بالای سه میلیون تومان نشانه ثروتمندی شهروندان نیست.
پیگیری سیاست ازدیاد جمعیت سالهاست که از سوی رهبر ایران به دولت و مجلس تکلیف شده و طی ده سال گذشته مصوبات متعددی در این راستا به تصویب رسیده است.