درصحن: سامانی رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات از افرایش تعداد بازرسان انتخابات به تعداد صندوق ها خبر داده و گفته پس از شناسایی آسیب های انتخابات و برای مقابله با آن تصمیم بر این شد تا در انتخابات پیش رو در هر صندوق یک بازرس مستقر شود.
تصمیم اخیر وزارت کشور را می توان اقدامی بازدارنده برای مداخله ناظران شورای نگهبان، در روز رای گیری و گامی برای بالابردن شفافیت درانتخابات تلقی کرد. در ادوار گذشته بازرسان بصورت سیار به حوزه های انتخابیه سرکشی می کردند.