درصحن: دهها فعال سیاسی و دانشگاهی با راه اندازی کارزار لغو نظارت استصوابی، اعلام کردند: «با لغو نظارت استصوابی بر انتخابات می توان با وجود محدودیت در دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات، راه را برای ورود بخشی از نمایندگان مورد اعتماد مردم به درون نهادهای انتخابی باز کرد و از قدرت نهادهای انتصابی کاست.» یوسفی اشکوری، نیره توحیدی، حسن شریعتمداری،‌ محسن سازگارا، کاظم علمداری، احمد کریمی حکاک و … از امضاء کنندگان این کارزار هستند.