درصحن: مخالفان برجام که در مجلس به دل واپسان مشهور شده اند تهدید کرده اند که روز یکشنبه آینده که مجلس قرار است به طرح یک فوریتی برجام رای دهد دست به آبستراکسیون می زنند. آنها هفته گذشته با مخالفت خود مانع از تصویب دوفوریت این لایحه شدند و روز یکشنبه می کوشند تا با جلوگیری از نهایی شدن آن در مجلس زمان را برای تغییر فرجام برجام برای خود حفظ کنند.