درصحن: سیروس ناصری سخنگوی تیم هسته ای دولت اصلاحات در تلویزیون دولتی ایران گفته: کمیسیون برجام تاخیری که ایجاد کرده تا این لحظه 3 میلیارد دلار برای کشور هزینه داشته و به ایران ضربه زده است، با این رقم می توانستیم آبادان را آباد کنیم.