درصحن: سخنگوی شورای نگهبان از تعیین 70 مرحله جهت طراحی صندوق الکترونک اخذ رای توسط وزارت کشور خبر داده است.

نجات الله ابراهیمیان که با فارس گفتگو می کرد گفته است که قرار است وزارت کشور در یک برنامه 70 مرحله ای شکل ظاهری صندوق ها و ابزار و امنیت و نرم افزار و مابقی موارد مربوط به صندوق های الکترونیکی را به شورای نگهبان ارائه کرده و نظر شورا را جویا شود.

وی پیشبینی کرده است شکل کامل صندوق ها در آذرماه تکمیل شده و این شورا بعد از آن نظر نهایی اش را اعلام خواهد کرد

عدم اطمینان به سیتسم های الکترونیکی در شورای نگهبان  سالهاست که مانع تغییر صندوق های انتخاباتی شده و کماکان در ایران از روش های سنتی رای شماری استفاده می شود و همین امر باعث شده تا این بار نیز شورای نگهبان بخواهد با استفاده از کارشناسان اختصاصی خود امنیت این سیستم را بررسی کند.

آنچه که مسلم است در صورت موافقت شورا با استفاده از صندوق های رای الکترونیکی برخی قوانین انتخاباتی کشور نیاز به تغییر دارد که بنا به گفته های سخنگوی شورای نگهبان وزارت کشور در این زمینه نیز پیش بینی هایی را انجام داده است.

تا اینجا به نظر میرسد که وزارت کشور تکلیف سخت افزار اخذ رای الکترونیکی را مشخص کرده و بعد از جلسه توجیهی در شورای نگهبان منتظر است تا این شورا در یک هفته آینده نظر نهایی خود را پیرامون این سخت افزار اعلام کند. .