درصحن:‌ یک نماینده مجلس از فسادی ۸۰ میلیاردی در ستاد حمل و نقل و سوخت خبر داده و گفته معاون اول رییس جمهور خواستار تشکیل هیاتی برای نظارت بر این ستاد شده است. موسوی نژاد که این خبر را منتشر کرده از نتیجه تحقیق وتفحص مجلس در این ستاد که سال ۹۱ تصویب شد و نتیجه پرونده رویانیان رییس وقت این ستاد خبری در اختیار خبرنگاران قرار نداده است.