درصحن: یزدی در اختتامیه اجلاس خبرگان گفته: در بعضی موارد شاهد هستیم که در خیابانهای تهران و یکی دو میدان بالای شهر تهران اتفاقاتی میافتد که درست نیست. از این ارتباط های جوانها و دختر و پسرها و ماشینهای آخرین مدل و … را انسان باید بدش بیاید. باید از مسئولان در این زمینه گله کرد. البته نمیتوان به همه تکلیف کرد که بدشان بیاید.