درصحن: در ادامه حمله نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی، هفته گذشته شکرخدا موسوی نماینده اهواز نطق تندی علیه بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم داشت.

این نماینده در ابتدای نطق خود گفت که با «خاطری اندوهگین و ناامید از آینده بخش مهم و کلیدی صنعت نفت، تذکر مهم به وزیر میدهم.»

وی وزیر نفت دولت روحانی را متهم کرد که «در همان ابتدای وزارتش پیام داد همه آنهایی که در ۸ سال خانه نشینی سراغی از من نگرفتند برای رفتن از مجموعه آماده شوند و با این همه عقده و کینه چه فجایعی که در صنعت نفت به بار نیامد.»

موسوی، محصول ۸ سال مدیریت زنگنه در دوران اصلاحات بر وزارت نفت را «رشوهخواری استات اویل و فاجعه عملکرد توتال در پارس جنوبی و قرار داد ننگین کرسنت» دانست و خطاب به وی گفت: تا کی میخواهید از قلع و قمع نیروهای مؤمن و متدین وزرات نفت دستبردارید؟ شما تا الان هم مشمول رحمت و رأفت نظام اسلامی شدهاید.»

این نماینده در پایان نطق تند خود خطاب به وزیر نفت گفت: «آقای زنگنه آیندگان حتما ما را نخواهند بخشید که شما را با بند کرسنتیات و حلقه مدیران دو پاسپورتیات و خیانتیهایی که به مملکت ایران کردید به وزارت رسانیدیم؛ بعید میدانم شما جز به داشتن شناسنامه ایرانی دیگر علاقه و عرق و تعصبی به ایران اسلامی داشته باشید.»