Posts tagged ارومیه


شهروند-خبرنگار

دردهای ارومیه پنهان زیر زخم دریاچه بیمار این شهر
پروژه ۳۴ ساله شهرداری ارومیه برای ساخت یک خیابان

درصحن-شوراها- حسن اورمالی: دردهای ارومیه، زیر زخم دریاچه بیمار این شهر، پنهان مانده است. چراکه تا نام ارومیه بر زبان جاری می شود همه نگاهها …

Read more 0 Comments
Share