درصحن: یک نماینده مجلس تایید کرده است که در ایران برخی از جوانان به دلیل اعتقادات مذهبی از تحصیل محروم می شوند. او اعمال محرومیت تحصیلی علیه اقلیت های مذهبی را غیرقانونی و مخالف حقوق شهروندی عنوان کرده است. محمود صادقی نماینده تهران و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها این مطلب را اعلام کرده است.

بهائیان شاخص ترین اقلیت دینی در ایران هستند که از تحصیل محروم می شوند. محمود صادقی نماینده تهران که در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس سخن می گفته بر این نکته تاکید کرده که حق آموزش یک حق بشری است و همه آحاد ملت حق دسترسی به آموزش دارند. اصل ۳۰ قانون اساسی نیز این امر را متعلق به همه ملت می داند.

این عضو فراکسیون امید ادامه داد: تمام ایرانیان صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و زبان باید از حق آموزش برخودار باشند و هیچ کس را نباید به خاطر داشتن مذهبی دیگر ولو مذاهبی که جز سه مذهب یگانه نیستند، محروم کنیم بلکه باید آموزش ببینند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها تاکید کرد: آن چه که امروز در آموزش عالی اعمال می شود و دانشجویان به خاطر مذهب دیگر از تحصیل محروم می شود غیر قانونی است.

اطلاعاتی از تعداد جوانانی که به دلیل اعتقادات مذهبی از تحصیل محروم می شوند در دست نیست. محروم کردن دانشجویان از تحصیل از موارد نقض حقوق بشر در ایران است که سالهاست تکرار می شود.