درصحن: اعضای کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به ریاست یک زن رای مثبت دادند. پروانه مافی نماینده تهران، اولین زن مجلس دهم است که بر کرسی ریاست یک کمیسیون تکیه زده است. پروانه مافی در سال اول مجلس دهم نایب رئیسی کمیسیون شوراها را عهده دار بود که در انتخابات سال دوم، موفق به حفظ کرسی خود نشد.

مجلس علاوه بر سیزده کمیسیون تخصصی، چندین کمیسیون ویژه و مشترک برای رتق و فتق امور خاص داراست. کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار شهرداری ها از جمله کمیسیون های ویژه است که به منظور بررسی راههای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری ها تشکیل شده است.

به گفته شهرام کوسه‌غراوی اعضای این کمیسیون علاوه بر انتخاب پروانه مافی به ریاست کمیسیون، علیم یارمحمدی را به‌ عنوان نایب رییس نخست و علی کریمی را به عنوان نایب ریس دوم کمیسیون برگزیدند. براساس انتخابات صورت گرفته شهرام کوسه غراوی و مهدی فرشادان نیز به عنوان دبیران کمیسیون و علی اصغر یوسف نژاد بعنوان سخنگوی کمیسیون برگزیده شده اند.