درصحن-شوراها: اعضای شورای چهارم رشت، در‌ آخرین ماه فعالیت خود رای به برکناری شهردار رشت داد، تا اعضای بازمانده از حضور در شورای پنجم، شهردار را نیز از خدمت معاف کرده باشند. محمد علی ثابت قدم شهردار جوان رشت، از سال ۹۳ سکان شهرداری را در اختیار داشت. بدهی تاخیر در پرداخت حقوق، وضعیت نامطلوب ناوگان اتوبوسرانی، باجه های بانک شهر، وضعیت آسفالت عوامل استیضاح و برکناری بود.

ده عضو از یازده عضو حاضر شورای شهر در حالی رای به استیضاح ثابت قدم دادند که تنها یک ماه از عمر شورای چهارم باقی مانده است. آنها با برکناری شهردار، سکان شهرداری را موقتا به فرامرز جمشیدپور دادند تا روی کار آمدن شورای پنجم و انتخاب شهردار، سرپرستی شهرداری را عهده دار باشد. او پیش از این معاون برنامه ریزی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت بود.

فرامرز جمشید پور پس از کسب عنوان سرپرستی شهرداری رشت گفته: «پروژه هایی در دست اجرا است که بیش از ٧٠ درصد پیشرفت داشته اند و فقط ١٠ درصد مبلغ آن تامین شده که نیاز است، مدیران با قدرت برنامه ریزی کرده وکارها را پیش ببرند.»

از ۱۵ عضو شورای چهارم رشت تنها ۵ عضو موفق به کسب اکثریت آراء برای حضور در شورای پنجم شده و مابقی اعضاء تا یک ماه دیگر با شورای رشت خداحافظی خواهند کرد.