شهرمن-شورای من: کمتر از ۴ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. از بین کاندیداها آنها که سابقه هر گونه اعمال خشونت کلامی، جنسی، روانی، جسمی و اقتصادی دارند را شناسایی کرده و از رای دادن به آنها خود داری کنید.