درصحن:‌ مسیری که افراد یک جامعه برای روی‌هم گذاشتن خواسته‌های فردی خود و تبدیل آن به مطالبات جمعی طی می‌کنند، همان «سازمان دادن به خواسته‌ها» است. خواسته‌ها و مطالباتی که در صورت عدم برنامه ریزی و پیگیری جمعی هیچ‌گاه محقق نخواهند شد. در این انیمیشن سعی شده است با طرح یک مثال ساده، چگونگی سازمان دهی یک مطالبه عمومی و تبدیل آن از «خواست شخصی» به «خواست گروهی» توضیح داده شود. شما هم می‌توانید مطالبات خود را سازماندهی کرده و از کاندیداهای انتخابات شوراها بخواهید در صورت پیروزی در انتخابات برای احقاق این مطالبات تلاش کنند.
همچنین می‌توانید برای آشنایی بیشتر با موضوعات مرتبط با جامعه مدنی از لینک‌های زیر استفاده کنید.
https://www.darsahn.org/category/abazarhaye-entekhabati/