درصحن- شهرمن، شورای من: رابطه شوراها با جوانان دو سویه است. از یک سو حضور نامزدهای جوان در شوراها می‌تواند نخستین گام برای ورود آنها به فعالیت سیاسی و اجتماعی جدی در سطح روستا و شهر و حتی کلان شهرها باشد و از سوی دیگر یکی از مسائل اساسی هر شهر و روستا در کشوری مانند ایران با حجم جمعیت بالای جوان، مسائل جوانان است. از جمله اشتغال و ازدواج و مسکن. شورای شهر می‌تواند در هر شهر و روستا مسیر تصمیمات محلی را به سوی کمک به حل این مسائل هدایت کند. تجارب مدیریتی برخی جوانان در شوراها در روستاها و شهرهای عمدتا کوچک و حتی برخی کلان شهرها نشان می‌دهد که حضور جوانان در شوراها می‌تواند مسیر شوراها و شهرداری‌ها را به سوی حل مسائل جوانان هدایت کند. شهرها و روستاهای کوچک اغلب در این موارد نمونه‌های موفق تری نشان می‌دهند و جوانان عضو شورای شهر امکان یافته‌اند تا با تجربه حضور در شورای شهر به مدیریت‌های محلی از جمله بخش‌داری و شهرداری نیز برسند.