شهرمن شورای من: لزوم ورود افراد متخصص به شوراها مدتى است مورد توجه قرار گرفته است. حادثه پلاسكو توجه‌ها را به اهميت حضور افراد متخصص در زمينه مديريت شهرى در شوراها، جلب كرد. سيل هفته گذشته آذربايجان نيز بار ديگر اهميت اين موضوع را يادآور شد. رسانه‌ها طى ماه‌هاى گذشته و با نزديك شدن زمان انتخابات شوراها، تلاش دارند تا آگاهى عمومى نسبت به نقش شوراها را افزايش دهند تا مردم افرادى را انتخاب كنند تا دغدغه اصلى آنها نظارت و سياست‌گذارى در اداره شهر باشد.
از طرفى اين انتقادات، جريانات سياسى را وادارمى‌كند تا در چينش كانديداهاى خود به اين مساله توجه بيشترى داشته باشند. علاوه بر تخصص، حضور افرادى اخلاق‌مدار با احساس مسئوليت در شوراهاى شهر و روستا مى‌تواند از بروز فساد در مجموعه مديريت شهرى جلوگيرى كند.