درصحن: پس از استقرار مشروطه، مجلس شورای ملی برای اولین بار قانون تشکیل انجمن‌های‌ ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. این قانون تاییدی بود بر ضرورت زندگی شورایی و سیستم عدم تمرکز. به این شکل اداره امور محلی و شهرداری‌ها به انجمن‌های مردمی واگذار شد.

وظیفه انجمن‌های شهر به این شکل تعریف شد: اداره تمامی امور مربوط به شهر اعم از پاکیزگی، روشنایی و سایر امور خدماتی و رفاهی، تاسیس و سرپرستی کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مرمت مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاه‌ها و ميادين، تقويت و حمايت حرفه‌هاي مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه‌هايي كه متعلق به شهر است.

با پیروزی انقلاب ۵۷، آیت الله خمینی در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ  9/2/1358  دستور تشکیل شوراها را صادر کرد، در این فرمان آمده بود: درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت‌هاي نظام جمهوري اسلامي است، لازم مي‌دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد. آیت الله خمینی همچنین در سخنانی در تاريخ 7/2/1358 گفت: « شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»

بدین ترتیب تدوین‌گران قانون اساسی در اصل ششم‌، هفتم و اصول يك‌صدم الي يك‌صد و ششم، موضوع شوراهاي اسلامي را به رسمیت شناختند. اما این اصول تا سال ۱۳۷۷ اجرایی نشد. با روی کار آمدن محمد خاتمی، او دستور اجرای این اصول را صادر و در نهایت در تاریخ 17 اسفند سال ۱۳۷۷ انتخابات اولین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد.

 وظیفه شوراها

شوراها تشکیل شد تا:

  • کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی را شناسایی و راه حل ارائه کند.
  • برای مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، برنامه ریزی کند.
  • بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و بر درآمد و‌هزینه آنها نظارت کند.
  • صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری را هر شش ماه یک‌بار تایید و برای اطلاع عموم منتشر کند.
  • بودجه شهرداری و موسسات و شرکت های تابعه را تصویب کند.
  • تمام معاملات شهرداری اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد را تصویب و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
  • برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را تصویب کند.
  • بر امور بهداشت حوزه شهر، زیبایی و عمران شهر و آسایش عمومی، نظارت کند.
  • مقررات حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری را وضع کند و بر اجرای صحیح آن نظارت کند.

شوراها کارش بهتر کردن محیط زندگی مردم و تلاش برای تحقق خواست‌ها و مطالبات آنان است. انجام صحیح رسالت نمایندگی، زندگی ما را بهتر و کوتاهی آنها زندگی ما را خراب می‌کند. اگر می‌خواهید شهر و روستا، جای بهتری برای زندگی شود، در انتخابات شرکت و در انتخاب نمایندگان دقت کنید و پس از انتخابات، نمایندگان تان را به حال خود رها نکنید.