شهر من شورای من:  كمبود فضاهاى آموزشى، امكانات تحصيلى و كيفيت بد محيط‌هاى آموزشى يكى از مشكلات شهرهاى كوچك و روستاها در ایران است. عدم وجود امكانات کافی براى معلم‌ها در مناطق محروم، باعث شده تنها معلم‌هاى بومى حاضر به تدريس در اين مدارس باشند و معمولا مدارس با كمبود نيروى انسانى و كادر آموزشى مواجه هستند. فرسودگى محيط‌هاى آموزشى مشكل ديگرى است كه مناطق روستايى و محروم با آن مواجه هستند. بسيارى از اين مدارس نياز به تخريب و بازسازى دارند و حضور دانش آموزان در اين مدارس فرسوده خطرات زيادى را متوجه آنها مى كند. هم چنين كمبود سرويس‌هاى بهداشتى و آب آشاميدنى، ايمن نبودن سيستم‌هاى سرمايشى و گرمايشى در مدارس و وجود بخار‌ هاى غير استاندارد، دو يا سه شيفته بودن مدارس از ديگر مشكلات مدارس در مناطق روستايى و شهرهاى كوچك است. از طرفى پراكندگى مدارس مشكلاتى را براى دانش آموزان به خصوص در مقاطع پايين تر به وجود آورده است. ارائه راه‌کار مناسب و تلاش برای حل این گونه مشکلات یکی از وظایف نمایندگان شما در شوراهاست. از آنها بخواهید تا پیگیر رفع این موانع باشند.