دانلود کتابچه «کاندیداها‌ بخوانند»؛ کمپین‌های انتخاباتی از هدف‌گذاری تا پیروزی

درصحن: آیا برای شرکت در انتخابات مرددید؟ آیا نسبت به پیروزی خود تردید دارید؟ آیا می‌دانید انتخاب شدن می‌تواند تنها دلیل کاندیداتوری نباشد؟ راه اندازی کمپین انتخاباتی و تدوین هدفمند برنامه‌ها و شعارها و انتخاب هوشمندانه استراتژی و تاکتیک‌های مناسب، پیش نیاز موفقیت در عرصه انتخابات است. چه دریچه انتخابات را باز و روشن و زمینه پیروزی خود را مهیا بدانید و چه به انتخاب شدن امید نداشته باشید،‌ کیفیت کمپین شما می‌تواند، نتیجه را تغییر دهد. از این رو برای ساخت یک کمپین کارآمد و مدیریت صحیح آن باید اصول مرتبط با مساله کمپین سازی را رعایت کنید.

شما می‌توانید با دانلود و مطالعه کتاب‌چه «کمپین‌های انتخاباتی از هدف‌گذاری تا پیروزی» که توسط درصحن تهیه شده است گام‌های اولیه کمپین خود را محکم‌تر و آگاهانه تر بردارید

اگر به مطالعه کتاب‌چه های آموزشی درصحن علاقه دارید می‌توانید دیگر کتاب‌چه‌های درصحن را اینجا بخوانید