در صحن- نیلوفر عثمانی: ناتوانی شهرداری در برف روبی، و یخ زدگی معابر، امنیت شهروندان را به شدت در معرض خطر و تعداد مراجعان به اورژانس شهر را افزایش داده است. این در حالی است که پیش از این،‌ شهرداری راسا ماموریت برف روبی را انجام می داد و نسبتا هم موفق بود ولی واگذاری این مهم به شرکت خدمات رسان، تجربه ای ناموفق را رقم زده است.

 

ناکار آمدی بخش خدمات رسان

بە نظر می رسد کە شرکت خدمات رسان خود را زیاد خسته نمی کند. متعاقب بارش شدید برف بیشتر کوچەهای شهر برف روبی نشدەاند. برف بجا ماندە عملا تبدیل بە لایەهای یخ زدە سخت و لغزندەای می شود به طوریکه، تردد مردم و خودروها، به خصوص در سراشیبی با مشکل جدی روبرو می شود. در حال حاضر هیچکدام از کوچەها قابل عبور نیست و خودروها روی یخ ها، قابل کنترل نیستند. یک از شهروندان بانه ای می گوید:«با این که چند بار با برف روبی و شورا تماس گرفتەام، اما کوچەمان همچنان در سیبری  به سر می برد.» همسایەاش اضافه می کند:«مثلا در این کوچە بیمارستان است و یکی از درهای اصلی بیمارستان هم در این کوچە باز می شود. بیچارە مریضی کە باید از این راه بە بیمارستان برسد.»

«فرزانە» از بهیارهای بخش اورژانس بیمارستان می گوید:«در این چند روز تعداد بیماران مراجعە کننە بە دلیل افتادن و شکستگی استخوان افزایش یافتە است.اکثرا افراد مسنی هستند کە بعلت کهولت سن و پوکی استخوان دچار شکستگی های بدی می شوند.» او خانم هفتاد سالە ای، را نشان می دهد کە دچار شکستگی لگن شدە و در حالیکە در تخت بیمارستان بستری است و با آه و نالە بە زمین و زمان لعنت می فرستد.

 

آمادگی کامل نداشتیم

با احسان حسام بیگی از کارکنان شرکت خدمات رسان برف روبی تماس می گیرم و از او پرسیدم، چرا خدمات برف روبی کاهش یافتە و مردم را بە ستوه آوردە است؟ وی بە در صحن می گوید:«تعداد کارگران ما محدود است و حجم برف امسال از سالهای قبل بیشتر است. کارگران ما شب و روز مشغولند اما همین قدر می توانند برسند. سرمای امسال هم بیشتر از زمستان قبل است. ما بیشتر بر خیابان های اصلی تمرکز کردەایم و هنوز نرسیدەایم همە کوچەها را تمیز کنیم. روزها هم کوتاه است و برف ها در سرمای شب سریعا یخ می زنند.» از او پرسیدم چرا تمهیداتی از قبل نیاندیشیدە اند؟ مثلا آیا نمی توانستند معابر را نمک پاشی کنند؟ حسام بیگی می گوید:«برای همە معابر مقدور نبودە است. آمادگی لازم را هم نداشتیم. فکر نمی کردیم بارش امسال این قدر زیاد باشد. همین قدر در توانمان است.»

 

مردم آستین بالا بزنند

مروتی از دبیران بازنشستە بانە، پارو بە دست به همراه همسرش، مشغول پاکسازی کوچەیشان است. با خانم و آقای مروتی دربارە برف روبی ناقص امسال گفتگو می کنم. آقای مروتی می گوید: «مشکل ما انتظار و غر زدن است. مردم نباید معطل شهرداری بمانند. اگر هرکسی آستین بالا بزند و اطراف خود را تمیز کند، وضع کوچەها بە این وخیمی نخواهد ماند. قدیم ها مگر چکار می کردیم؟ خودمان دست بە کار می شدیم. نسل جدید ما نازپروردە بار آمدە است. قدیم ها یک متر پایمان در برف فرو می رفت اما باز هم مدرسە می رفتیم. الان همە منتظرند برایشان راه را تمیز کنند.» خانم مروتی گفت:«خوب شهر بزرگتر شدە و مشکلات کوچک هم بزرگتر شدەاند. قدیمها در برف و بوران پای پیادە راه میرفتیم. الان مردم قانع نیستند. خودشان هم حوصلە کار ندارند. فقط انتظار دارند.»

گویی بانە بە تعداد بیشتری از صاحبان این طرز تفکر نیاز دارد تا مردم مشکلات را با همت خود برطرف کنند. بهرحال فعلا هوا بس ناجوانمردانە سرد است و کوچەها بە شدت یخ زدە. باید راهی پیدا کنم تا از این یخها دست و پای سالم بدر بردە و بە خانە برسیم.