شهر من شورای من: تجهيز ايستگاههاى مترو به آسانسور و رفع موانعى كه باعث بروز مشكل در سر راه عبور معلولان مى‌شود یکی از اولویت‌های شهرداری‌ها و شوراها در سراسر دنیاست. شاید تا یک دهه پیش آسانسورها و بالابرها در متروها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ايستگاه‌هاى قديمى بازسازى شده‌اند و به آسانسورهاى مخصوص معلولين مجهز شده اند.